Regulamin XX Rajdu Jarocińskiego Oddziału PTTK w Jarocinie pod hasłem "Radolińscy na Ziemi Jarocińskiej" w niu 10.11.2011r.

Organizator rajdu:

 • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jarocinie

Współorganizator rajdu:

 • urząd miejski w Jarocinie

Kierownictwo rajdu:

 • Marian Broda – komandor rajdu
 • Maria Szymczak – sekretarz rajdu
 • Andrzej Lisoń – skarbnik
 • Krystyna Zawdzka, Jan Jajor, Stanisław Karolczak – kierownicy tras

Cele rajdu:

 • Upamiętnienie wpływu rodziny Radolińskich na rozwój miasta Jarocina i okolic, 
 • Upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa głównie wśród młodzieży,
 • Kultywowanie tradycji i ochrony dóbr kultur,
 • Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi jarocińskiej,
 • Budzenie pozytywnych zainteresowań wśród młodzieży i dorosłych turystyką, kulturoznawstwem, ochroną środowiska, aktywnych spędzeniem wolnego czasu

Uczestnictwo w rajzie:

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe,szkoły oraz uczestnicy indywidualni. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Do udziału w rajdzie zapraszamy również osoby niepełnosprawne oraz rodziny.
Zgłoszenie uczestnictwa z podaniem trasy należy dokonać w siedzibie o/PTTK w Jarocinie ul. Kościuszki 15a osobiście w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 i czwartki w godz. 15:00-17:00 lub pocztą.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada 2011r. zgłoszenia po terminie nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń na mecie rajdu. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenie wpisowego.
Informacje dodatkowe można otrzymać osobiście lub telefonicznie pod nr 725696047 w dniach urzędowania.
Wpisowe
Wysokość wpisowego wynosi 3zł od osoby dla wszystkich zgłaszających swój udział w rajdzie (opiekunowie grup są zwolnieni z wpisowego).
Termin, przebieg rajdu:
Zbiórka wszystkich uczestników rajdu przy ratuszu w Jarocinie o godz8:30
I trasa: Muzeum jarocińskie (eksponaty związane z rodziną Radolińskicha) – Kościół Św. Marcina – Skarbczyk- Park – Pałac Radolińskich (meta) 
II trasa: Rynek – las za cmentarzem – kamienie Radolińskich – powrót do Parku i Pałacu Radolińskich na metę.

Organizatorzy zapewniają:

 • Znaczek rajdowy,
 • Posiłek turystyczny na mecie rajdu (grochówka),
 • Udział w konkursie z nagrodami o tematyce Radolińskich,
 • Koszulkę rajdową (ze względu na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń)

Obowiązki uczestników

 • Przestrzeganie Karty Turysty,
 • Posiadanie przez drużynę apteczki,
 • Przestrzeganie przepisów drogowych, przeciwpożarowych i ochrony zabytków

Zakończenie rajdu:
Meta rajdu znajdować się będzie na terenie parku przy Pałacu Radolińskich. Od godz. 10:30 na mecie odbywać się będzie konkurs. Zakończenie ok. godz. 11:30
Postanowienia końcowe:

Obowiązek ubezpieczenie i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy lub organizacje zgłaszające. Członkowie PTTK z opłaconą składką zwolnieni są z obowiązku ubezpieczenia. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje zgłaszające.
W przypadku rezygnacji z rajdu uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Ewentualne wątpliwości wyjaśniane będą w sekretariacie raju lub przez Zarząd Oddziału w Jarocinie.
Serdecznie zapraszamy i życzymy słonecznej pogody 
Organizatorzy