Pierwszy rajd turystyczny imieniem Stefana Hajzera

JAROCIN, DNIA 31 MAJA 2014 ROKU

rajdhajzer

 1.  Organizator Rajdu:
  • Oddział PTTK w Jarocinie,
  • Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
  • „BIREX” Firma Usługowo – Handlowa Jarocin,
  • Urząd Miejski w Jarocinie,
  • Nadleśnictwo Jarocin.
 2. . Kierownictwo Rajdu:
  • Komandor – Paweł Rozpendowski,
  • Sekretarz – Maria Szymczak,
  • Skarbnik – Genowefa Kołodziejczak.
 3. Początek Rajdu:
  • Start o godzinie 9.30 spod Pałacu Radolińskich w Parku.
 4. Cele Rajdu;
  • Popularyzacja czynnego wypoczynku w dni wolne od pracy i zajęć szkolnych pod hasłem „Turystyczna Rodzinka”.
  • Umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów.
  • Zdobywanie punktów i odznak turystycznych.
  • Realizacja tematu roku 2014 „Turystyka łączy pokolenia”.
 5. Trasa Rajdu;
  • Jarocin – Pałac Radolińskich – Park (start) – przejście zielonym szlakiem w kierunku Cielczy – Zdrój – Walcerek – Szkółka Leśna Jarocin (zakończenie Rajdu).
  • Trasy rowerowe według propozycji opiekunów grup turystycznych po uzgodnieniem z Kierownictwem Rajdu.
  • Park Pałac Radolińskich (start) – ul. Do Zdroju – Zdrój – Walcerek – Szkółka Leśna (zakończenie).
 6. Warunki uczestnictwa;
  • W Rajdzie mogą brać udział członkowie PTTK i osoby niezrzeszone z rodzinami, które opłacą wpisowe.
  • W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny szkół pod opieką nauczycieli. Pisemne zgłoszenie – lista uczestników musi być potwierdzona przez dyrekcję szkoły wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej.
 7. Wpisowe:
  • pięć złotych,
  • dzieci do lat 7 bezpłatnie.
 8. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z opłatą startową przyjmowane będą w Oddziale PTTK w Jarocinie ul. T. Kościuszki 15a w poniedziałki godz. 15.00 do 17.00 lub bezpośrednio u Komandora Rajdu tel. 788 464 653. Ostateczny termin zgłoszenia upływa 26 maja 2014 r.
 9. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
  • opiekę kierownictwa trasy,
  • pamiątkowy znaczek rajdowy,
  • przy ognisku – kiełbasa, pieczywo, napój,
  • prawo udziału w konkursach z nagrodami,
  • potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
  • punkty za strój turystyczny.
 10. Obowiązki uczestnika;
  • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
  • Przestrzeganie „Karty Turysty”.
 11. Zakończenie imprezy:
  • Szkółka Leśna w Nadleśnictwie Jarocin w godzinach 13.00 do 14.00.
 12. Informacja końcowa. Wszyscy uczestnicy Rajdu Startują sprzed Pałacu Radolińskich w Parku w Jarocinie, gdzie otrzymują Karty Startowe objaśniające zasady uczestnictwa w Rajdzie.

Do zobaczenia na trasie Rajdu
Organizator

Działalność Oddziału PTTK jest oparta na społecznej działalności swoich członków. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez organizowanie i prowadzenie obsługi wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych (Statut PTTK art. 9, pkt 2.3). Organizacja wycieczki – rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru komercyjnego przy wykorzystaniu zaangażowania działalności wolontariuszy.