2. Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK im. Przemka Jończyka „Turbacz 1310”

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK”
im. płk. Tadeusza
Korniłowica
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie
ZAPRASZAJĄ NA

23-24 wrzesień 2017 r.
Schronisko Górskie PTTK na Turbaczu

  1. ORGANIZATORZY ZLOTU:
   Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie- Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK” im.
   płk. Tadeusza Korniłowicza przy współpracy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK;
  2. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
   Zlot odbędzie się w terminie 23-24 wrzesień 2017 r. w Schronisku Górskim PTTK na Turbaczu.
  3. CEL ZLOTU:
   • poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców;
   • popularyzacja zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK;
   • spotkanie organizacyjno-informacyjne dla członków Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK;
   • egzaminy na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE:
   • pierwszeństwo uczestnictwa w Zlocie mają członkowie PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską, a następnie wszystkie osoby zainteresowane, które zgłoszą swój udział pisemnie do Organizatorów Zlotu, w terminie opłacą wpisowe i potwierdzą przestrzeganie nin. regulaminu;
   • w Zlocie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność;
   • o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność nadsyłanych kart zgłoszeń, które pobrać można ze stron internetowych owpttkkrakow.pl bądź ktg.pttk.pl;
   • karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty przesyłać należy do dnia 15 sierpnia 2017r. pocztą elektroniczną na adres email: ktg.diablak@wp.pl bądź tradycyjną korespondencją pocztową na adres:
    Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK”
    Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema
    ul. M. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
    z dopiskiem: „Zlot GOT”
   • koszt udziału w Zlocie wynosi 55,00 zł dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską i 65,00 zł dla pozostałych osób.
   • dzieci w wieku do 4 lat niezajmujące osobnego łóżka /śpiące z rodzicami/ -nocleg bezpłatny;
   • wpłatę pełnej kwoty należy dokonać do 15 sierpnia 2017 r. na rachunek
    bankowy:
    20 1240 4533 1111 0000 5425 7025
    Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema,
    ul. M. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
    z dopiskiem: „Zlot GOT”Wpłat dokonywać można również osobiście w trakcie dyżurów
    w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie
    przy ul. Zyblikiewicza 1, w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00.
   • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wniesione opłaty nie będą zwracane.
  5. PROGRAM ZLOTU:
   • Dzień I – sobota, 23 września 2017r.:
    od godz. 14.00 – rejestracja uczestników i kwaterunek w schronisku.
    16.30 – 17:45 – prelekcje.
    18:00 – 19.00- loteria fantowa.
    19:15 – grill, egzaminy PTG PTTK, weryfikacja GOT PTTK.
   • Dzień II – niedziela, 24 września 2017r.
    9:30 – oficjalne zakończenie Zlotu
  6. W RAMACH IMPREZY KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMUJE:
   • Znaczek, kubek zlotowy, materiały turystyczno-krajoznawcze;
   • nocleg z 23 na 24 września 2017 r. / pokoje 8-10, 12-15-osobowe / w Schronisku;
   • uczestnictwo w grillu
   • zwiedzanie Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Schronisku;
   • udział w loterii.
    Ponadto, dla uczestników Zlotu Organizatorzy zapewniają:

    1. możliwość weryfikacji GOT PTTK w stopniach popularnym, małych i norm
     „Za wytrwałość” przez TRW GOT PTTK;
    2. możliwość przystąpienia do egzaminów na uprawnienia bądź poszerzenie
     uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK /wnioski o mianowanie
     dostępne są do pobrania na stronie internetowej KTG ZG PTTK w zakładce
     Przodownicy TG. Należy je przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie
     COTG PTTK najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zlotu
     z dopiskiem „Egzamin PTG na Zlocie GOT”/.
     WAŻNE: do wniosku należy załączyć opinię macierzystego koła, klubu
     lub oddziałowej komisji turystyki górskiej o celowości mianowania PTG.
  7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
   1. Członkowie PTTK w trakcie Zlotu z opłaconą składką za bieżący rok korzystają
    z ubezpieczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy PTTK
    a AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie,
    pozostałe osoby winny ubezpieczyć się we własnym zakresie;
   2. obowiązki uczestników:
    • przestrzeganie Dekalogu Turysty Górskiego, Regulaminu Zlotu, postanowień
     Organizatora Zlotu;
    • przestrzeganie regulaminu miejsca zakwaterowania;
    • zasad przebywania i poruszania się po terenach Gorczańskiego Parku
     Narodowego.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Zlot jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany
  na zasadach samorealizacji;
 2. zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
  zorganizowanych terenach narciarskich każdy z uczestników przebywający
  w górach obowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony
  życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu
   lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • stosowania się do znaków nakazu i zakazu na obszarze Gorczańskiego
   Parku Narodowego;
  • zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody;
 3. ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu;
 4. koszty dojazdu na Zlot i wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego uczestnicy
  ponoszą we własnym zakresie;
 5. Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za NNW powstałe w okresie
  uczestnictwa w Zlocie wobec jego uczestników i osób trzecich;
 6. dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych
  celów niż związanych z organizacją Zlotu;
 7. niniejszy regulamin wraz z kartami zgłoszeń znaleźć można na stronie
  internetowej owpttkkrakow.pl i ktg.pttk.pl

Czytaj dalej 2. Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK im. Przemka Jończyka „Turbacz 1310”

XLVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK

PROGRAM ZLOTU

25/08/2017 – piątek

 • 12.00 – 18.00 – przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie
 • 18.00 – obiadokolacja,
 • 19.00 – oficjalne otwarcie zlotu na terenie Ośrodka „Sosenki”,
 • 19.30 – prezentacja multimedialna na tematy górskie,
 • 20.30– egzamin dla kandydatów na PTG, ognisko

26/08/2017 – sobota

 • 5.30 – śniadanie dla wyjeżdżających na Ukrainę,
 • 6.00 – wyjazd autobusu na Ukrainę,
 • 7.30 – 8.30 – śniadanie dla uczestników spływu kajakowego
 • 9.30 – rozpoczęcie spływu kajakowego
 • 18.00 – obiadokolacja (uczestnicy wyprawy na Ukrainę mają obiad na
  trasie)
 • 19:00 – prelekcja
 • 20:00 – 23:00 – watra przodownicka

27/08/2017 – niedziela

 • 8.00 – 9.00 – śniadanie
 • 9:30 – 11.30 – zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • do godz. 12.00 – wykwaterowanie uczestników Zlotu

UCZESTNICTWO W ZLOCIE

Uczestnikami Zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Górskiej, którzy w terminie do 5 sierpnia 2017 r. nadeślą pocztą lub mailem kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego dla PTG wynosi:

 • 230 zł – dla uczestników, którzy wezmą udział w spływie kajakowym
 • 270 zł – dla uczestników, którzy wezmą udział w wyprawie na Ukrainę

Dojazd we własnym zakresie.
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: PTTK Oddział „Ziemia Sanocka”
w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. 3-go maja 2, mailem na adres: pttk@avx.pl,
Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy
92 8642 0002 2001 0062 0888 0001
z dopiskiem ZLOT PTG
TELEFON 13 46 321 71 /kol. Janusz Kusiak/

Sprawozdanie z IV Rajdu Turystycznego im. Stefana Hajzera w Jarocinie odbytego 01 lipca 2017 roku

     W tym dniu uczestnicy trasy drugiej przed rozpoczęciem rajdu zapalili znicz na grobie naszego Kol. Stefana Hajzera.

     W sobotę dnia 01 lipca br. o godzinie 9.00 spod Ratusza w Jarocinie miał miejsce start rajdu grupy pierwszej. Natomiast grupa wyruszyła o godzinie 11.00 z przystanku JLA przy cmentarzu. Trasę pierwszą prowadził Koł. Marian Broda, która wiodła szlakiem czerwonym poprzez Kamienie Radolina — Cztery Dęby — Grodzisko Pierścieniowe do Szkółki Leśnej. Prowadzący opowiedział o historii powstania Grodziska Radolina, drzewach, ziołach i zwierzętach leśnych. Ciekawostką było bezpośrednie spotkanie z urokliwą sarenką. Trasę drugą prowadziła Kol. Krystyna Zawadzka, która wiodła przez miejsce pomordowanych „Niezłomnych” przez UB w 1946 roku – „tor leszczyński” i „tor poznański”— Szkółka Leśna. Po drodze podziwiano przepiękne poszycie leśne, bogate w zioła oraz okazale dęby. W Rajdzie uczestniczyło ogółem 40 osób — członkowie PTTK. Byli również zaproszeni goście zaprzyjaźnieni z Oddziałem PTTK oraz Rodzina Stefana Hajzera.

     W Szkółce Leśnej wszystkich uczestników Rajdu powitała Komandor Rajdu i pogratulowała wszystkim tym, którzy szli najdłuższą trasą, średnią trasą, dojechali rowerami oraz pozostałych. Czekało solidnie przygotowane ognisko, kiełbaska, kaszanka, pomidory, ogórki, sałata, ser, pączki, placek drożdżowy, kawa, herbata. Na miejscu licznie śpiewano turystyczne piosenki. Były także losy i każdy los wygrywał. Wszyscy byli mik zaskoczeni. Warto wspomnieć, że dopisała piękna i słoneczna pogoda, a pokropiło na zakończenie Rajdu.

     Sponsorami rajdu byli: Oddział PTTK w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miejski w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Jarocin Sport Sp. z o.o., Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Stowarzyszenie „Jarocin XXI”, ZPM Biegun Sp. z o.o. Sp.k. w Jaraczewie.

Komandor Rajdu

Genowefa Kołodziejczak

Sprawozdanie z rajdu