2. Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK im. Przemka Jończyka „Turbacz 1310”

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK”
im. płk. Tadeusza
Korniłowica
Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie
ZAPRASZAJĄ NA

23-24 wrzesień 2017 r.
Schronisko Górskie PTTK na Turbaczu

  1. ORGANIZATORZY ZLOTU:
   Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie- Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK” im.
   płk. Tadeusza Korniłowicza przy współpracy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK;
  2. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
   Zlot odbędzie się w terminie 23-24 wrzesień 2017 r. w Schronisku Górskim PTTK na Turbaczu.
  3. CEL ZLOTU:
   • poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców;
   • popularyzacja zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK;
   • spotkanie organizacyjno-informacyjne dla członków Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK;
   • egzaminy na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE:
   • pierwszeństwo uczestnictwa w Zlocie mają członkowie PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską, a następnie wszystkie osoby zainteresowane, które zgłoszą swój udział pisemnie do Organizatorów Zlotu, w terminie opłacą wpisowe i potwierdzą przestrzeganie nin. regulaminu;
   • w Zlocie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność;
   • o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność nadsyłanych kart zgłoszeń, które pobrać można ze stron internetowych owpttkkrakow.pl bądź ktg.pttk.pl;
   • karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty przesyłać należy do dnia 15 sierpnia 2017r. pocztą elektroniczną na adres email: ktg.diablak@wp.pl bądź tradycyjną korespondencją pocztową na adres:
    Klub Turystyki Górskiej „DIABLAK”
    Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema
    ul. M. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
    z dopiskiem: „Zlot GOT”
   • koszt udziału w Zlocie wynosi 55,00 zł dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską i 65,00 zł dla pozostałych osób.
   • dzieci w wieku do 4 lat niezajmujące osobnego łóżka /śpiące z rodzicami/ -nocleg bezpłatny;
   • wpłatę pełnej kwoty należy dokonać do 15 sierpnia 2017 r. na rachunek
    bankowy:
    20 1240 4533 1111 0000 5425 7025
    Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema,
    ul. M. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
    z dopiskiem: „Zlot GOT”Wpłat dokonywać można również osobiście w trakcie dyżurów
    w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie
    przy ul. Zyblikiewicza 1, w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00.
   • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wniesione opłaty nie będą zwracane.
  5. PROGRAM ZLOTU:
   • Dzień I – sobota, 23 września 2017r.:
    od godz. 14.00 – rejestracja uczestników i kwaterunek w schronisku.
    16.30 – 17:45 – prelekcje.
    18:00 – 19.00- loteria fantowa.
    19:15 – grill, egzaminy PTG PTTK, weryfikacja GOT PTTK.
   • Dzień II – niedziela, 24 września 2017r.
    9:30 – oficjalne zakończenie Zlotu
  6. W RAMACH IMPREZY KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMUJE:
   • Znaczek, kubek zlotowy, materiały turystyczno-krajoznawcze;
   • nocleg z 23 na 24 września 2017 r. / pokoje 8-10, 12-15-osobowe / w Schronisku;
   • uczestnictwo w grillu
   • zwiedzanie Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Schronisku;
   • udział w loterii.
    Ponadto, dla uczestników Zlotu Organizatorzy zapewniają:

    1. możliwość weryfikacji GOT PTTK w stopniach popularnym, małych i norm
     „Za wytrwałość” przez TRW GOT PTTK;
    2. możliwość przystąpienia do egzaminów na uprawnienia bądź poszerzenie
     uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK /wnioski o mianowanie
     dostępne są do pobrania na stronie internetowej KTG ZG PTTK w zakładce
     Przodownicy TG. Należy je przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie
     COTG PTTK najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zlotu
     z dopiskiem „Egzamin PTG na Zlocie GOT”/.
     WAŻNE: do wniosku należy załączyć opinię macierzystego koła, klubu
     lub oddziałowej komisji turystyki górskiej o celowości mianowania PTG.
  7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
   1. Członkowie PTTK w trakcie Zlotu z opłaconą składką za bieżący rok korzystają
    z ubezpieczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy PTTK
    a AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie,
    pozostałe osoby winny ubezpieczyć się we własnym zakresie;
   2. obowiązki uczestników:
    • przestrzeganie Dekalogu Turysty Górskiego, Regulaminu Zlotu, postanowień
     Organizatora Zlotu;
    • przestrzeganie regulaminu miejsca zakwaterowania;
    • zasad przebywania i poruszania się po terenach Gorczańskiego Parku
     Narodowego.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Zlot jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany
  na zasadach samorealizacji;
 2. zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
  zorganizowanych terenach narciarskich każdy z uczestników przebywający
  w górach obowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony
  życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu
   lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • stosowania się do znaków nakazu i zakazu na obszarze Gorczańskiego
   Parku Narodowego;
  • zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody;
 3. ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu;
 4. koszty dojazdu na Zlot i wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego uczestnicy
  ponoszą we własnym zakresie;
 5. Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za NNW powstałe w okresie
  uczestnictwa w Zlocie wobec jego uczestników i osób trzecich;
 6. dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych
  celów niż związanych z organizacją Zlotu;
 7. niniejszy regulamin wraz z kartami zgłoszeń znaleźć można na stronie
  internetowej owpttkkrakow.pl i ktg.pttk.pl

Przemek Jończyk

(1986 – 2017) – zawodowy żołnierz Wojsk Specjalnych, twórca, działacz i jednocześnie Prezes Klubu Turystyki Górskiej „Diablak” działającego przy Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

Entuzjasta GOT   PTTK, przodownik Turystyki Górskiej, instruktor krajoznawstwa, inicjator i pomysłodawca wielu imprez turystycznych, krajoznawczych w tym Ogólnopolskiego Zlotu Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK. Wieloletni popularyzator turystyki wśród żołnierzy WP, a także wśród młodzieży. Wiceprezes Oddziału Wojskowego im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

Zginął tragicznie w dniu 05.05.2017 .

Dla upamiętnienia Jego postaci i zasług Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK nosi Jego Imię.

Zlot TURBACZ