XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK „MOKRZESZÓW 2017” 18 – 21 maja 2017 r.

ORGANIZATOR ZLOTU:

Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej

http://www.wkptg.republika.pl

Współorganizator Zlotu:

Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK

http://ktg.pttk.pl

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

http://www.walbrych.pttk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU

Komandor: Krzysztof Teper k.teper@wp.pl tel. 665074848
Z-ca komandora: Jacek Pielich jpielich@o2.pl tel. 666903793
Obsługa tras: Jolanta Pielich, Dominika Szlufcik, Jacek Pielich, Stanisław Junak,
Robert Strzeszewski, Stefan Okoniewski
Biuro Zlotu: Maria Bużyńska
Zabezpieczenie techniczne: Grzegorz Jaroni, Tomasz Czeleń
TRW PTTK GOT: Stanisław Junak

ADRES BIURA ORGANIZATORA:
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 40 52 fax 74 842 59 00
poczta@walbrzych.pttk.pl

Na powyższy adres należy kierować wszelką korespondencję z dopiskiem:
„XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

 1. CEL ZLOTU.
  • obchody 6 rocznicy powstania Wałbrzyskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej;
  • poznanie historii, walorów turystycznych i krajoznawczych Sudetów Środkowych i ziemi wałbrzyskiej;
  • promocja województwa dolnośląskiego i jego walorów historycznych i turystyczno-krajoznawczych;
  • popularyzacja turystyki górskiej;
  • prezentacja dorobku klubów górskich PTTK uczestniczących w Zlocie;
  • wymiana wiedzy i doświadczeń miłośników turystyki górskiej;
  • integracja aktywu górskiego.
 2. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA ZLOTU.
  Zlot odbędzie się w dniach 18 – 21 maja 2017 r., zakwaterowanie w akademiku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA.
  • W Zlocie mogą brać udział drużyny złożone z członków i sympatyków klubów górskich PTTK afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, które nadeślą zgłoszenie udziału do Biura Organizatora Zlotu (KARTA ZGŁOSZENIA w załączeniu) i dokonają wpłaty wpisowego w ustalonym terminie.
  • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 4. GŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WPISOWE.
  • Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017 r. na adres Biura Organizatora Zlotu pocztą elektroniczną lub listownie.
  • O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych, jaką dysponują organizatorzy, proponujemy ograniczenie ilości osób w drużynie do pięciu (nie dotyczy Wałbrzyskiego Klubu Turystyki Górskiej jako organizatora).
  • Koszt udziału w Zlocie wynosi 265 zł. od osoby.
  • Wpłaty pełnej kwoty należy dokonać na konto bankowe nr:
   22 1090 2271 0000 0005 8400 0507
   PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych,
   z dopiskiem „XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”
  • Potwierdzenie wpłaty wpisowego (kopię lub skan) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017r. na adres Biura Organizatora listownie lub pocztą elektroniczną.
  • Do dnia 15 kwietnia 2017 r. dokonana zostanie weryfikacja wpłat i zgłoszeń reprezentacji poszczególnych środowisk.
  • Zapisy większej liczby uczestników będą możliwe, w zależności od ilości wolnych miejsc, po 15 kwietnia 2017 r., po uprzednim kontakcie z biurem PTTK Oddział „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu.
  • W przypadku niezgłoszenia się uczestnika na Zlot wniesione opłaty nie będą zwracane.
 5. RAMOWY PRZEBIEG ZLOTU.
  Dzień 1: 18 maja 2017 (czwartek)
  14:00 – 17:30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zlotu w akademiku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie
  18:00 – obiadokolacja
  19:00 – oficjalne otwarcie Zlotu, omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacja Wałbrzyskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej i jego dorobku, prezentacje Klubów Górskich uczestniczących w Zlocie, wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli KTG ZG PTTK
  20.00 – zajęcia integracyjne
  Dzień 2: 19 maja 2017 (piątek)
  8:00 – śniadanie
  8:45 – wyjazd na trasy Zlotowe:
  trasa 1: Mokrzeszów – Lubiechów – Palmiarnia – Zamek Książ – Świebodzice – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)
  trasa 2: Mokrzeszów – Osówka – Przełęcz Sokola – spacer po masywie Wielkiej Sowy – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)
  18:00 – obiadokolacja
  19:00 – prelekcje, wymiana doświadczeń
  Dzień 3: 20 maja 2017 (sobota)
  8:00 – śniadanie
  8.15 – wyjazd na trasy górskie:
  trasa 3: Mokrzeszów – Lubiechów – Palmiarnia – Zamek Książ – Świebodzice – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)
  trasa 4: Mokrzeszów – Osówka – Przełęcz Sokola – spacer po masywie Wielkiej Sowy – Mokrzeszów (czas przejścia ok. 7 godz.)
  UWAGA – Trasy zlotowe zostały przygotowane przemiennie, aby wszyscy uczestnicy Zlotu mogli skorzystać z pełnej oferty turystycznej.
  18:00 – obiadokolacja
  20:00 – ognisko turystyczne
  Dzień 4: 21 maja 2017 (niedziela)
  8:00 – śniadanie
  9:00 – wspólne zdjęcie uczestników Zlotu
  9:15 – przejazd do Jaworzyny i zwiedzanie Muzeum Techniki Kolejowej
  12:00 – oficjalne zakończenie Zlotu i pożegnanie uczestników Zlotu
 6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.
  • 3 noclegi 18/19, 19/20 i 20/21 maja 2017 r.
  • 3 śniadania 19, 20 i 21 maja 2017 r.
  • 3 obiadokolacje 18, 19 i 20 maja 2017 r.
  • ubezpieczenie z tytułu przynależności do PTTK
  • odznaka zlotowa
  • odcisk pieczęci okolicznościowej
  • materiały krajoznawcze
  • opieka przodowników i przewodników na trasach zlotowych
  • dojazd i powrót z tras objętych regulaminem
 7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
  • Uczestnicy z opłaconymi aktualnie składkami PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach obowiązujących członków PTTK oraz objęci dodatkowym ubezpieczeniem, uwzględniającym, m.in. koszty leczenia.
  • Osoby z nieopłaconą składką za rok 2017 i niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
   zasad poruszania się w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach
   zasad obowiązujących w obiektach noclegowych PTTK
   zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji
   wskazówek i zaleceń organizatorów.
  • Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i możliwości (na własną odpowiedzialność), pod warunkiem zgłoszenia decyzji organizatorowi Zlotu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • 1. Koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy Zlotu we własnym zakresie.
  • Kwota wpisowego nie obejmuje: kosztów parkowania samochodów na płatnych parkingach, oraz dodatkowego wyżywienia i napojów w trakcie tras Zlotowych.
  • Niezgłoszenie się w sekretariacie Zlotu traktowane jest jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu odpłatności.
  • W razie przybycia na Zlot osób bez zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie oraz spoza listy klubów afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, organizator Zlotu zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ich na Zlot.
  • Kierownictwo Zlotu nie ponosi wobec uczestników Zlotu i osób trzecich odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkód powstałych w czasie Zlotu.
  • Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody.
  • Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras i weryfikacji GOT.
  • Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu.

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Komitetu Organizacyjnego.

ZAPRASZAMY W SUDETY ŚRODKOWE
Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet organizacyjny
XXXVII Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK

XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KLUBÓW GÓRSKICH PTTK „MOKRZESZÓW 2017”